ห้องโสตทัศนูปกรณ์ถวัติ ฤทธิเดช

เก็บรวบรวมภาพถ่าย วิดีโอ เกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานและองค์กรแรงงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้บริการต่อสาธารณชนทั่วไป