กลุ่มคนในสังคมจารีตของไทย

ภาพวาดลวดลายไทยจากฝีมือศิลปิน ปางช้าง ทยาหทัย อยู่ในห้องจัดแสดงแรก แสดงให้เห็นถึงสังคมไทยในสมัยจารีตแบ่งกลุ่มคนในสังคมอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ชนชั้นใหญ่ คือ ชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง