“หยาดเหงื่อแรงงาน ประวัติศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์”

ประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศของสังคมไทยตั้งแต่ยุคไพร่-ทาส แรงงานรับจ้างรุ่นแรก ยุคของการปฏิรูปประเทศ การผลักดันด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ แม้ว่าจะเกิดยุคมืดการริดรอนสิทธิต่างๆ ถึงการคุกคามเสรีภาพ และวิกฤติต่างๆทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ระบอบประชาธิปไตย และสวัสดิการทางสังคม