ชวนผู้มีจิตศรัทธา ทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และร่วมงานรำลึกอดีตผู้นำแรงงาน

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคม โดยพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันจากมาตรการของรัฐบาลในการสั่งปิดสถานที่ต่างๆชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยขาดรายได้จากเงินบริจาคและการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ขณะนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเหลือทุนทรัพย์อยู่อย่างจำกัดสำหรับใช้ในการดำเนินงาน

โดยที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้เคยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าระดมทุน ควบคู่ไปกับกิจกรรมรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและปูชนียบุคคลด้านแรงงานผู้วายชนม์ รวมทั้งมีการเสวนาในประเด็นสำคัญด้านแรงงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายแล้ว มูลนิธิฯจึงกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯและกิจกรรมรำลึกฯดังเช่นที่เคยปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์และวางรากฐานให้แก่ขบวนการแรงงานไทย โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ

ดังนั้น เพื่อที่จะให้สถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของแรงงานดำรงอยู่ได้ต่อไป มูลนิธิฯจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่านจัดกองผ้าป่า หรือรับบริจาคเงินทำบุญ หรือช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยแล้ว ยังถือได้ว่ามีส่วนร่วมสานต่อภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสืบทอดคุณค่าและอุดมการณ์ด้านแรงงานอีกด้วย

มูลนิธิฯหวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่ผู้ใช้แรงงานร่วมกันสร้างขึ้นมา สามารถดำรงอยู่เพื่อบอกเล่าคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงานต่อสังคมได้สืบไป จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญบริจาคเงินเข้าบัญชี  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 101-5-645029 พร้อมแจ้งมาทาง

email : tlm.thailabourmuseum@gmail.com (เพื่อออกใบโมทนาบัตร หรือใบเสร็จ)

ขอแสดงความนับถือ นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย