คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯชุดใหม่

DSCN7219 DSCN7172

DSCN7240 DSCN7210

DSCN7237 DSCN7186

DSCN7245 DSCN7260

DSCN7295 DSCN7349

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน กรุงเทพฯ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 5กันยายน 2558 นี้ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ และการแต่งตั้งกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ประจำปี 2558– 2560 จำนวน 25 คน ดังนี้ คือ

1. นายทวีป กาญจนวงศ์  อดีตผู้นำแรงงาน สร.การท่าเรือ

2. นางสุนี ไชยรส  นักวิชาการอิสระ

3. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์     มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน

4. นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร    สหภาพแรงงานฮอนด้าประเทศไทย

5. นางสาวสมหมาย สราญจิตต์  สอ.สหภาพแรงงานแพนเอเชียเปเปอร์ไทยจำกัด

6. ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์   ม.ธรรมศาสตร์

7. นายสุชาติ สุคนธากานต์   ทนายความ

8. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย   สอ.ไฟฟ้านครหลวง

9. นายไพฑูรย์ บางหรง  กลุ่มภาคตะวันออก

10. นางสวรรยา ผดาวัลย์  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง

11. นายบุลากร ธรรมมาภานนท์  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

12. นายบุญเทียน ค้ำชู   มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13. นางสาวพรปวีณ์ บุญส่ง  สหภาพแรงงาน ปตท.

14. นายสกล สว่างพระศรีอารย์  สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า

15. รศ.ภาวนา พัฒนศรี   นักวิชาการ

16. นายนิสิต พวงร้อย  สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย

17. นายธนัสถา คำมาวงษ์  สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า

18. นายสหชาติ บุญละคร   สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย

19. นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย   คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

20. นางสาวสงวน ขุนทรง   กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

21. นายวินัย ติ่นโตนด   สหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์

22. นายธนกิจ สาโสภา   สภาแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

23. นายชัยพงษ์ โฉมเฉลา  สหภาพแรงงานเด็นโซ่แห่งประเทศไทย

24. นายสัพพัญญู นามไธสง  สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย

25. นายวิสุทธ์ เรืองฤทธิ์  สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการ รองเลขานุการและ เหรัญญิก ดังนี้ คือ
1. นายทวีปกาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ
2. นางสุนี ไชยรส รองประธานฯ
3. รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ รองประธานฯ
4. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฯ
5. นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานฯ
6. นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร เลขานุการ
7. นายธนัสถา คำมาวงษ์ รองเลขานุการ
8. นายไพฑูรย์ บางหลง รองเลขานุการ
9. นางสาวสมหมาย สราญจิตต์ เหรัญญิก
10. นางสาวพรปวีณ์ บุญส่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

แต่งตั้งคณะกรรมการกิตติมศักด์ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 32 คน ดังนี้ คือ
1. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา      นักวิชาการด้านแรงงาน
2. นางรัชนีบูรณ์ โพธิ์อ่าน      ภรรยานายทนง โพธิ์อ่าน
3. นางสาวอรุณี ศรีโต      เครือข่ายกลุ่มผู้ตกงาน
4.นายบุญสม ทาวิจิตร      กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง
5. นางวิลาวัณย์ ศรีสติ      ลูกสาวนายศุภชัย ศรีสติ
6. นายสาวิทย์ แก้วหวาน      สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
7. นายยงยุทธ เม่นตะเภา      สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
8. นางสุจินรุ่งสว่าง      เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
9. นายชินโชติ แสงสังข์      สภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย
10. นางสาวธนพร วิจันทร์      กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง
11. นายสุวิทย์ระวิวงศ์      สหภาพแรงงานขนส่งสินค้า
12. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข      ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ
13. นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง      สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
14. นางสาวปรีดา ศรีสวัสดิ์      มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
15. นางวัลลภา สลิลอำไพ      อดีตผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ
16. นางสาวเพลินพิศ ศรีศิริ      อดีตผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ
17. นายเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ      ไทยพีบีเอส
18. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต      สร.ปตท.
19. นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ      การประปานครหลวง
20. นายชาลี ลอยสูง      คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
21. นายบรรจง บุญรัตน์      สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานศูนย์กลางแห่งประเทศไทย
22. ดร.พงศ์อัมพร บรรดาศักดิ์      สภาองค์การลูกจ้างคนงานไท
23. นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล   สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
24. นายมนัส โกศล      สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
25. นายสรยุทธ ศิริวรภา      สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ
26. นายสุวิทย์ หาทอง      สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
27. นายกฤษณะชัย สินธุประสิทธิ์    สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
29. นายบุญสรวง สุคันธรัตน์      สหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทย
30. นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์      อดีตประธานสร.ธนาคารกรุงเทพ
31. นายธนิต ยิ้มแก้ว      สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.
32. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จำนวน 25 คน ดังนี้ คือ
1. นายสกุล สื่อทรงธรรม    มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
2. นายเอกพร รักความสุข    นักวิชาการ
3. นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ    นักการเมือง
4. นายสุพจน์ จารุวรรณบำรุง    ที่ปรึกษา สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค
5. นายอดิศรโพธิ์อ่าน    ลูกชายนายทนง โพธิ์อ่าน
6. นางสาวชัญญากานต์ คุ้มดี    บริษัทธิงค์แอนด์ ดู จำกัด
7. นายสกลเดช ศิลาพงษ์    โซริดาซิตี้ เซ็นเตอร์ ประเทศไทย
8. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิต    สภาองค์การลูกจ้าง องค์การแรงงานแห่งฯ
9. นายบัญญัติ กลั่นสุวรรณ    การเคหะแห่งชาติ
10. นางวันเพ็ญ เปรมแก้ว    อดีตผู้นำแรงงานหญิง
11. นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
12. ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. นายมงคล ธนกัญญา    สหภาพแรงงานอีซุซุประเทศไทย
14. นายสมศักดิ์ สุขยอด    กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
15. นายอิสระ มุสิกอง    สหภาพแรงงานเอสโซ่ ประเทศไทย
16.นายพรมมา ภูมิพันธ์    สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
17. นางสาวชลิดาศรีสหบุรี    องค์กรพัฒนาเอกชน
18. นายไพทูรย์ สีดา   กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี
19. นายประวิทย์ สังข์มี    สหภาพแรงงานธนาคารทหารไทย จำกัด
20. นางอำนวย เอี่ยมรักษา    สหพันธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์ฯ
21. นายทวี เตชะธีราวัฒน์    สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย
22. นายทวี ดียิ่ง    สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน
23. นายชัยพร จันทนา    สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย
24. นายปวร มาดี    สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
25. นางชุมพรศรี แคล้วคลาด    ภรรยานายปิยะเชษฐ์ แคล้วคลาด