ประวัติวันกรรมกรสากล

ในสถานการณ์ที่ไม่อาจรวมตัวจัดกิจกรรมได้ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์วันกรรมกรสากลโดยมิให้สดุดหยุดยั้งไป พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงาานแห่งชาตุิ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ร่วมกัน