บริการ : Service

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นอกจากจะทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีนิทรรศการถาวร บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัิติศาสตร์แรงงานไทยแล้ว พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยยังมีบริการอื่น เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมไทย