ห้อง 4 : แรงงานกับการเปลี่ยนแปลง 2475 : Labour and the 1932 Change in Government

ห้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

ห้องจัดแสดง 4  กรรมกรกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

นับแต่สยามเปิดประเทศและเริ่มดำเนินการอุตสาหกรรม การเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทำให้เกิดข้อขัดแย้งนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างแรงงานกับนายจ้างอยู่ตลอดมา มีการประท้วงผละงานของคนงานซึ่งมักมีสาเหตุมาจากเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการในการทำงาน มีการรวมตัวกันไปร้องทุกข์กับตำรวจหรือนักหนังสือพิมพ์ มีการกดดันจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้มีกฎหมายดูแลแรงงาน จนกระทั่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  สิทธิเสรีภาพของชนชั้นล่างได้รับการยอมรับมากขึ้น  กรรมกรจึงเริ่มมีปากมีเสียง สมาคมกรรมกรรถรางแห่งสยาม ที่นำโดย นายถวัติ  ฤทธิเดช  ได้รับการจดทะเบียนเป็นแห่งแรก

รัฐบาลคณะราษฎร เริ่มก้าวแรกของนโยบายเกี่ยวกับกรรมกร โดยออกกฎหมายการจัดหางานขึ้น  และมีนโยบายให้รัฐเข้าไปดำเนินกิจการอุตสาหกรรมแทนที่ชาวต่างชาติที่เรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐ  เกิดหน่วยงาน “รัฐพานิชย์”  ซึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจในยุคต่อๆมานั่นเอง


Room 4  Labour and the 1932 Change in Government

The change of government in the early hours of 24 June 1932 marked a shift from absolutist rule to a democratic system with a constitutional monarchy.

After the change in government, the basic rights of the lower classes were increasingly accepted. Workers began to have a voice and they were permitted to establish their own organisations. The first labour organisation to be registered was the Thai Tramway Workers Association. This organisation was led by Thawat Rittidet,

The government pursued a nationalist economic policy that aimed to develop Thai industry that would replace foreign owned firms. The state took the lead in stimulating industrial growth, a strategy that has been called state capitalism.