ห้อง 3 : แรงงานกับการปฏิรูปประเทศ : Labour and The Reforms

ห้องแรงงานกับการปฏิรูปประเทศ

ห้องจัดแสดง 3  แรงงานกับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การปฏิรูประบบสาธารณูปการได้สร้างความสะดวกสบาย นำความกินดีอยู่ดีมาสู่ประชาชนสยาม เช่น การขุดคูคลองเพื่อการคมนาคมขนส่งและการชลประทาน สร้างสะพาน ถนนหนทาง เส้นทางรถไฟ การประปา ไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากมายทุ่มเททำงานและพลีชีพเพื่อความสำเร็จของโครงการปฏิรูป เป็นการปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคต่อๆมา

กระบวนการพัฒนาประเทศมีความต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก การมี ไพร่–ทาสก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ล้าหลังป่าเถื่อนในสายตาชาวโลก รวมทั้งมีปฏิกิริยาเรียกร้องจากชนชั้นล่างจนเกิดเป็นกบฏไพร่อยู่เสมอๆ ทำให้ในที่สุดระบบไพร่–ทาส และขุนนาง ก็ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ.2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


Room 3  Labour and The Reforms of the Fifth Reign

The reign of King Chulalongkorn (1868-1910) was one of considerable change as the country experienced significant reforms in politics, economy and society.

Amidst all these changes, workers played a very important role in ensuring that the processes of infrastructural building and reform were successful. Thousands of workers dedicated themselves and endured great hardships so that the projects they worked on were completed. Whether it was digging canals or building railroads without the assistance of modern machinery, large numbers of workers sacrificed themselves in order to ensure the success of the ventures within which they were engaged.