ห้อง 1 : แรงงานบังคับ ไพร่ – ทาส : Corvee and Slave Labour

ห้องแรงงานไพร่ - ทาส

ห้องจัดแสดง 1 : แรงงานบังคับ ไพร่–ทาส ในสังคมไทยโบราณ และการเปิดประเทศ

สังคมไทยโบราณปกครองในระบอบศักดินา มีแรงงาน ไพร่-ทาส ซึ่งเป็นแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ เป็นผู้ดำเนินการผลิตทุกด้านของสังคม ทั้งการเกษตร การก่อสร้างวัดวา เวียงวัง ถนนหนทาง  ตลอดจนเป็นทหารป้องกันประเทศ

ไพร่ ก็คือราษฎรสามัญชนทั่วไปทั้งชายและหญิง ทุกคนต้องขึ้นทะเบียนสังกัดกับมูลนาย ส่วนใหญ่ไพร่ชายต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานราชการ ส่วน ทาส ก็จะมีสถานภาพที่ต่ำกว่าไพร่

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการทำ สนธิสัญญาเบาริ่ง กับอังกฤษในปี พ.ศ.2398  สยามต้องเปิดประเทศเพื่อทำการค้ากับชาติตะวันตก การผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตเพื่อการค้าขายเสรี ข้าวกลายเป็นสินค้าออกสำคัญทีสุดของประเทศ มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากชาวต่างชาติโดยใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ เกิดการขยายตัวของแรงงานรับจ้างที่มีผลทำให้ระบบแรงงานบังคับ ไพร่–ทาส ต้องเสื่อมสลายลง


Room 1 :  Corvee and Slave Labour in Ancient Thai Society / The Opening of the Country   

This exhibit relates the story of the lived experiences of labour in Thailand’s pre-modern society. It was an age when corvee and slave labour was used as a basis for all production whether this related to agriculture, the construction of temples and palaces, the building of roads or even the defence of the country. The exhibit covers the period from ancient times right up to the signing of the Bowring Treaty with Great Britain in 1855 which led to the opening up of the country and the ushering in of enormous economic, social and political changes.